طراحی مدرن

یکی از جدیدترین دربهای اتوماتیک دربی است که با پردازش تصویر حجم بدن افراد کار میکند.بدینصورت که وقتی که فردی جلو سنسور درب قرار میگیرد دستگاه با بررسی حجم و حالت حرکت بدن فرد درب را بصورت هاله ای از بدن فرد باز میکند تا فرد به راحتی بتواند از آن عبور کند.برای اینکه درب بصورت بدن فرد باز شود درب باید از قسمتهای کوچکی تشکیل شود تا بتواند در هر مختصاتی از بدن فرد به اندازه مناسب باز یا بسته شود.البته این دستگاه هنوز در حد ایده و تولید محدود میباشد.

E-Taf_automatic_door