دستگیره 40 سانتی مکعبی

دستگیره جدید 40 سانتی مکعبی با مشخصات فنی: طول 40 سانتی متر و قطر لوله 25 میلی متر و آکس 16 سانتی متر.

 

IMG_20160606_0945091

 

 

 

 

IMG_20160606_0944011