لولا 101 فرانسه

لولای 101 فرانسه در قسمت پایین درب های شیشه ای سکوریت نصب می شود و همراه درب شیشه ای روی استوپ قرار می گیرد. برعکس لولاهای 103، 104 فرانسه که لولای چپ و لولای راست دارند، لولای 101 معمولی فرانسه با داشتن دو چهار پهلوی مطابق با استاندار فرانسه (سری میل لنگ استوپ) لولای چپ و راست ندارد. فاصله آکس چهار پهلوی لولای 101 فرانسه تا انتهای شیشه هفت سانتی متر می باشد. در موارد خاص که امکان استفاده از استوپ مقدور نمی باشد می توان لولای 101 فرانسه را بر روی بست 217 پایین نصب کرد.

SAM_1060.

SAM_1061.