جا قفل آویز دستگیره

این جا قفلی درون دستگیره بسته میشود و به همین دلیل نسبت به سایر جا قفلی ها از امنیت بیشتری برخوردار است.
SAM_1071.